Darwin Rainfall

No rainDarwin

No rain

No rainBathurst Island

No rain

< 1mm5%Melville Island

< 1mm, 5% chance of rain

No rainPeron Island North

No rain

No rainPine Creek

No rain