Riverina-Murray Rainfall

No rainWagga Wagga

No rain

No rainGriffith

No rain

No rainHay

No rain

< 1mm10%Moulamein

< 1mm, 10% chance of rain

No rainAlbury

No rain