North West Rainfall

< 1mm5%Mount Isa

< 1mm, 5% chance of rain

No rainCarpentaria

No rain

No rainHughenden

No rain

No rainMornington Island

No rain